OCP przewoźnika co to jest?

OCP przewoźnika co to jest? W ostatnim czasie bardzo popularne stało się ubezpieczenie OCP. Jest to rodzaj dokumentu, który zabezpieczy naszą firmę transportową przed wszelkimi stratami wynikającymi z naszej działalności. Takie ubezpieczenie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Oferowana taryfa ubezpieczeniowa również zależy od indywidualnych potrzeb.

Nie ma możliwości, aby transport w naszym kraju lub transport zagraniczny nie był chroniony ubezpieczeniem. Jest ono obowiązkowe. Jest to wymóg prawny dla każdego pojazdu. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie należy mylić ubezpieczenia OC z ubezpieczeniem komunikacyjnym OC. Są to dwie zupełnie różne rzeczy. Trzeba umieć je od siebie odróżnić.

OCP przewoźnika co to jest?

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.firmyw1miejscu.pl/jakie-ocp-na-busa/ to polisa ubezpieczeniowa obejmująca odpowiedzialność cywilną przewoźnika. Skierowane jest do przewoźników, którzy oferują przewóz towarów zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Krótko mówiąc, ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko pojazdu przewożącego towar, ale również kierowcy i przewożonego towaru. Potwierdzenie ubezpieczenia jest dokumentem, który stanowi umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym na czas, który jest również podany w tym dokumencie.

Najczęściej ubezpieczenie zawierane jest jak każde inne ubezpieczenie, czyli na rok. Jak już wspomniano, wszystko jest ustalane indywidualnie, więc ten okres ochrony również może być dobrany indywidualnie i nie musi wynosić dwanaście miesięcy. Każda firma transportowa, która na pierwszym miejscu stawia jakość świadczonych usług, powinna posiadać takie ubezpieczenie.

Poznaj koniecznie:

OCP przewoźnika co to jest?

Prowadzenie firmy transportowej jest dość ryzykownym przedsięwzięciem. Aby skutecznie chronić swoje interesy, firmy transportowe najczęściej wykupują ubezpieczenie OCP, nawet jeśli jest ono dobrowolne. Jednak w wielu przypadkach ochrona ubezpieczeniowa okazuje się niewystarczająca, gdyż przedsiębiorcy przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem nie są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności wobec innych podmiotów i nie są w stanie właściwie określić wszystkich ryzyk związanych z realizacją umów transportowych. Określając zakres terytorialny, w którym świadczymy usługi transportowe, należy zastanowić się, czy w przyszłości nie ulegnie on zmianie.

Problem dotyczy transportu międzynarodowego. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terytorium określonych państw. Aby zapewnić sobie pełną ochronę, kraje te należy włączyć do zakresu polisy w momencie jej podpisywania lub zadbać o to później, jeśli z jakichś powodów zmienimy kierunek tras. Jeśli wykonujesz przewozy kabotażowe, musisz również pamiętać, że nie są one objęte ubezpieczeniem przewoźnika międzynarodowego i powinieneś rozszerzyć zakres ochrony o tego typu działalność.

Bardzo ważna jest również suma ubezpieczenia i udział własny. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia i udziału własnego należy pamiętać, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko do wysokości ustalonej kwoty. Jeśli więc stracimy lub zniszczymy cenny ładunek (np. w wyniku pożaru lub wypadku środka transportu), klient może domagać się reszty odszkodowania z naszego majątku. A im wyższa wartość przewożonego towaru, tym wyższą kwotę trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

OCP przewoźnika co to jest?

OCP przewoźnika co to jest?
OCP przewoźnika co to jest?

Ubezpieczenie OCP można podzielić na transport krajowy i transport międzynarodowy. W tym pierwszym, odpowiedzialność przewoźnika określa ustawa Prawo przewozowe. Zgodnie z art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego przewoźnik odpowiada za utratę, uszkodzenie lub pogorszenie przesyłki powstałe od chwili przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Z kolei przewóz międzynarodowy reguluje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Zgodnie z art. 17 przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie w dostawie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest najczęściej kupowane przez firmy transportowe, które zajmują się przewozem towarów. Mówiąc prościej, ciężarówki, które widzimy na naszych drogach każdego dnia, są zazwyczaj objęte tym ubezpieczeniem. Chroni ono firmę transportową przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów. Nie należy go mylić z ubezpieczeniem cargo, którego celem jest naprawa szkód w przewożonych towarach.

Jednym z ważnych zapisów w polisie OCP jest również informacja o sposobie rozliczenia sumy gwarancyjnej. Konsumowana suma ubezpieczenia oznacza, że będzie się ona zmniejszać z każdą wypłatą odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Będzie to skutkowało wygaśnięciem ubezpieczenia. Szczególnie przy przewozach kabotażowych należy zadbać o posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Spedytorzy powinni wykupić ubezpieczenie OC na przewozy międzynarodowe, krajowe i kabotażowe, aby nie być zaskoczonym różnorodnością przepisów i wynikającą z nich odpowiedzialnością. Należy pamiętać, że w Niemczech ubezpieczenie kabotażowe jest obowiązkowe. Spedytor powinien zadbać o to, aby w trakcie transportu posiadać dowód takiego ubezpieczenia.