Prawa windykatora vs prawa dłużnika

Proces windykacyjny może się wydawać prosty i szybki. Tymczasem jest inaczej. Jest to bardzo skomplikowany i długi proces, a sama windykacja to nic innego jak dochodzenie swoich roszczeń. Składają się na nią różne działania, których finalnym efektem ma być odzyskanie przez wierzyciela środków, do których zapłaty zobowiązany jest dłużnik. Jednym z częściej wyszukiwanych fraz jest “windykacja co może windykator”, co mówi nam, że ludzie nie wiedzą, jakie prawa i zarówno obowiązki ma windykator, więc koniecznie powinieneś zapoznać się z tym artykułem, aby być świadomym, jakie prawa ma windykator.

Jakie są etapy windykacji należności https://www.24detektyw.pl/windykacja-naleznosci/?

windykacja
Windykator – jakie ma prawa?

Sam proces windykacji składa się z kilku etapów. Oczywiście początkowe dotyczą prób polubownego załatwienia sprawy spłaty długu, podczas gdy końcowe rozgrywają się w sądowych murach. Rozpoczynając działania windykacyjne warto przejść przez poszczególne etapy, ponieważ najwięcej z nich kończy się już na etapie polubownym.

Jak etapy windykacji możemy wyróżnić?

 • powstanie zobowiązania – powstaje wtedy, gdy przedsiębiorca odnotuje brak   płatności za fakturę, czy też za wykonaną pracę w terminie,
 • postępowanie  polubowne – firma windykacyjna (może to być także agencja detektywistyczna https://www.24detektyw.pl/) wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty,
 •   postępowanie sądowe – przeprowadza się je wówczas, gdy dłużnik nie dokona   spłaty zadłużenia w przewidzianym terminie pomimo zawiadomień ze strony wierzyciela, a samo zobowiązanie nie uległo jeszcze przedawnieniu,
 • postępowanie klauzulowe – uzyskanie przez wierzyciela tzw. klauzuli   wykonalności, dzięki czemu wierzyciel ma prawo do przeprowadzenia procesu egzekucyjnego
 • postępowanie egzekucyjne – polega na złożeniu do komornika sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji, podczas którego komornik może ściągnąć od dłużnika środki pieniężne, wchodząc np. na jego konto bankowe lub rekwirują jego majątek. Jest to ostatni etap egzekucji.   

Co może – i czego nie – windykator?

Osoba zajmująca się profesjonalnym ściąganie długów ma swoje prawa, które umocowane są w polskich prawodawstwie. Dotyczą one przede wszystkim możliwości kontaktu z osobą zadłużoną, po wcześniejszym uzyskaniu sprawy od wierzyciela. Na jakie prawa może liczyć windykator?

Windykator ma prawo:

 •     kontaktować się z dłużnikiem przez telefon,
 •     kontaktować się z dłużnikiem przez e-mail

Windykator nie ma prawa nękać. Telefony po nocach, ciche telefony – mogą być podstawą do wszczęcia postępowania z powodu nękania dłużnika przez windykatora.

Windykator nie ma prawa:

 • nie może wejść do mieszkania bez zgody dłużnika – windykator nie ma prawa przekroczyć progu domu dłużnika bez wyraźnej zgody tejże osoby. Stosowanie taktyk (np. groźby, dobijanie się) w celu przekonania dłużnika do wpuszczenia do lokalu mieszkalnego, także jest niedopuszczalne oraz zakazane,   
 • nie może zająć majątku osoby zadłużonej – zadaniem windykatora jest przypomnienie dłużnikowi o konieczności zapłaty, więc nie       ma on prawa do pozbawiania, zabierania rzeczy dłużnika,
 • nie może nękać i zastraszać dłużnika,
 • nie może wyrzucić osoby zadłużonej z mieszkania – wierzyciel nie może wychodzić poza swoje kompetencje. Należy pamiętać, że wierzyciel to nie komornik. Wierzyciel nie może nakazać dłużnikowi opuszczenie lokalu mieszkalnego, a tym bardziej nie może stosować siły, naruszać przestrzeni prywatnej, aby usunąć dłużnika z mieszkania,
 • nie może zagrozić dłużnikowi, jak i doliczać dodatkowych kosztów –     zastraszanie dłużnika jest zakazane i karalne. Wierzyciel nie ma      prawa do stosowania tego typu praktyk.
 • ujawniać informacji odnośnie długu osobom trzecim.

Jakie prawa ma dłużnik?

Oczywiście, nie jest też tak, że dłużnik pozbawiony jest jakichkolwiek praw. Warto pamiętać, że nie każda sprawa jest czarno – biała, a sam dłużnik z góry złą osobą. Nie opłacenie faktury za wykonane prace lub usługi wynikać może z niezadowolenia ich poziomem, a także innych ustaleń umownych. Jakie prawa przysługują dłużnikowi?

 • powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na: pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne) oraz zwolnienie spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne)
 • skarga przeciwko komornikowi (podstawą do złożenia takiej skargi może być np. brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji czy nieprawidłowe    naliczenie odsetek)
 • wyłączenie poszczególnych części majątkowych (np. ubrania).

      

Niestety, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie prawa posiada windykator. Co więcej, dużo osób myli windykatora z pracą komornika. Jak widać, głównym zadaniem windykatora jest przypominanie o konieczności spłaty zadłużenia. Jego zadaniem nie jest ściąganie długu, dlatego dobrze być świadomym tego, jakie czynności może wykonywać windykator. Z drugiej strony, warto być świadomym, że działania windykacyjne podejmowane przez windykatora to najprawdopodobniej ostatni etap na polubowne załatwienie sprawy spłaty zobowiązania. Na kolejnych etapach może trafić ona przed sąd, a działaniem  na rzecz odzyskania długu zajmie się komornik sądowy, którego prawa są o wiele większy niż windykatora.